Οι βασικοί εργατικοί νόμοι κατά κατηγορία:

Ελευθερία Συνδικαλισμού

Σύνταγμα 1975/1986/2001 Θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις, που αναφέρονται στο δικαίωμα ίδρυσης σωματείων, τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, τις συλλογικές συμβάσεις, το δικαίωμα εργασίας, την ελευθερία της συνάθροισης και την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων

Αστικός Κώδικας Τα άρθρα 78-107 περί σωματείων του Αστικού Κώδικα, τα οποία ισχύουν, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν.1264/1982

Νόμος 1264/1982 Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων

Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας Οι Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας 87 και 98 που κυρώθηκαν με τα ΝΔ 4204 και 4205/1961

Σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας - Εργασιακοί Νόμοι

ΒΔ 28/1938 Περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων
ΑΝ 539/1945 Περί χορηγήσεως κατ΄έτος στους μισθωτούς αδειών μετ΄ αποδοχών
ΒΔ 14/1950 Περί κανονισμού ωρων εργασίας του προσωπικού αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων
ΝΔ 3755/1957 Περί αυξήσεως αναδρομικώς των αποδοχών των μισθών, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Νόμου 3239/55 και άλλων διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας
κλπ
Ν 4504/1966 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων
ΒΔ 748/1966 Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας
Ν 515/1970 Περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών
ΥΑ 51266/1975 Περί καθορισμού των ωρών εργασίας του προσωπικούτουριστικών λεωφορείων αυτοκινήτων (πούλμαν)
Ν 1483/1984 Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις-Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων
ΔΔΔΔ 12/1984 Κήρυξη εκτελεστής της 14/1984 αποφάσεωςτου ΔΔΔΔ Αθηνών που επικυρώνει την 97/1983 απόφαση του ΠΔΔΔ Αθηνών και αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κινλήσεως, διοικήσεως, διαχειρίσεως υπηρετικό Αστικών και Υπεραστικών Λεωφορείων όλης της χώρας και είναι μέλη της δυνάμεως της Ομοσπονδίας Υπαλληλικού ΠροσωπικούΑυτοκινήτων της Ελλάδος (ΟΥΠΑΕ)
Ν 1414/1984 Εφαρμογή της ισότητας των φύλων στις εργασιακές σχέσεις και άλλες διατάξεις
Κανονισμός 3821/1985 Κανονισμός 3821/1985 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών
Ν 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις
Ν 1876/1990 Ο βασικός νόμος για τις ελεύθερες συλλογικέςδιαπραγματεύσεις
ΠΔ 176/1997 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Ν 2643/1998 Μέριμνα για την απασχόλησηπροσώπωνειδικών κατηγοριών καιάλλες
Ν 2639/1998 Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις
ΠΔ 62/1998 Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 94/33/ΕΚ
ΠΔ 160/1999 Όροι,προϋποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία τωνΙδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας
ΠΔ 88/1999 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνουεργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ
Εγκύκλιος Υπ.Απ. Εγκύκλιος Υπουργείου Απασχόλησης επί των σχετικών διατάξεων του Ν 2874/2000
Ν 2874/2000 Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις
ΠΔ 219/2000 Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών
Ν 2910/2001 Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις
Ν 2956/2001 Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις
ΥΑ 30342/2002 Ρύθμιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2956/2001, που αφορούν τις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης
ΠΔ 178/2002 Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου
Ν 3174/2003 Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα
ΥΑ 130621/2003 Εργασίες, έργα και δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται οι ανήλικοι
ΠΔ 41/2003 Τροποποίηση του Π.Δ. 176/1997 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ»
ΠΔ 81/2003 Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
Ν 3144/2003 Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησηςκαι την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις
Ν 3227/2004 Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις
Ν 3250/2004 Μερική απασχόληση στο δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
ΠΔ 181/2004 Τροποποίηση του Π.Δ. 81/2003
Ν 3302/2004 Ρύθμιση ετήσιας άδειας εργαζομένων και άλλες διατάξεις
Εγκύκλιος Υπ.Απ. 200506/2005 Νόμος 3304/2005 ΦΕΚ 16Α/27-1-05 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού»
ΥΑ 200270/2005 Υ.Α. 200270/8.4.2005: Καθορισμός της ειδικής έντυπης δήλωσης και των υποβαλλόμενων από
Εγκύκλιος Υπ.Απ. 3392/2005 Εγκύκλιος Υπουργείου .. αρ.3392/1.3.2004: επί του άρθρου 1 Ν 3302/2004
Ν 3304/2005 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
Ν 3385/2005 Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις
Ν 3454/2006 Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις
Ν 3488/2006 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στουςόρους και στις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις
Κανονισμός 561/2006 Ευρ.Συμβουλίου Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ,3821/85 και (ΕΚ) αριθ.2135/98 του Συμβουλίου καθώςκαι για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.3820/85 του Συμβουλίου
ΠΔ 167/2006 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ΄αριθμ.2002/15/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών»
ΥΑ 33891/2008 Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας
Ν 3655/2008 Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις
Ν 3863/2010 Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις
Ν 3896/2010 Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης – Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις
Ν 3846/2010 Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις
Εγκύκλιος ΓΣΕΕ της 4/1/2011 Για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
Ν3896/2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015
Ν 3996/2011 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις
Ν 3899/2011 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

e-mail: president@gsee.gr

τηλέφωνο: 210-8202280

fax: 210-8202191

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

e-mail: gsecretary@gsee.gr

τηλέφωνο: 210-8202288

fax: 210-8202150

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΣΕΕ

Διεύθυνση: Πατησίων 69 & Αινιάνος 2, 10434 Αθήνα

Ταχυδρομική θυρίδα: ΤΘ 3626, ΤΚ 10210

e-mail: info@gsee.gr

τηλέφωνο: 210-8202100

fax: 210-8202186, 210-8202187

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

e-mail: press1@gsee.gr

τηλέφωνο: 210-8202296

fax: 210-8202144

Facebook